top of page
Zásady ochrany osobných údajov v súlade s GDPR

 

Obchodné meno: PUBLA s.r.o.

Registrácia: OR OS NR, Oddiel: Sro , Vložka číslo:  35049/N

Sídlo: Dvorská cesta 23, Nové Zámky, 940 01

IČO: 47398159

DIČ: 2023863424

IČ DPH: SK2023863424

Zast.: Silvia Blašková

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

 

Aby sme mohli poskytovať naše služby a aby sme vedeli plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dočítate, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli poskytnúť služby a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu osobné údaje, napr. meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel.č., email.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto vzťahom.

 

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:

  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné

  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje

  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR

  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR

  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.

Okrem toho máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

 

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere na právnom základe a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám to dovoľuje zmluva s Vami alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi príjemcov Vašich osobných údajov: naši oprávnení zamestnanci a náš sprostredkovateľ nášho účtovníctva. Bez Vášho písomného súhlasu Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, doba uchovávania Vašich osobných údajov sa určuje vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom. Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje

 

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

 

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na silva.blaskova@outlook.com

 

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje povinne chránime primeraným spôsobom a preto ochrane venujeme veľkú pozornosť. Zaviedli  sme všeobecne akceptované technické a organizačné pravidlá za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú osobné údaje elektronicky, používame šifrovacie technológie. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených zariadeniach alebo serveroch prevádzkovateľov v Slovenskej republike. V prípade použitia analytických nástrojov (napr. GoogleAnalytics) tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán.

bottom of page