top of page

Služby

Jednoduché účtovníctvo

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​​
This is a great space to write long text about your company and your services. You can use th

Podvojné účtovníctvo

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
​​
T

Mzdy a personalistika

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​​This is a great space to write long

Skladové hospodárstvo

 

Vedenie skladov a skladového hospodárstva...

Ekonomické poradenstvo

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
​​

Financie

 

Poradíme vo finančných otázkach. Kde a ako ušetriť, optimalizovať atď.

Ponúkame komplexné účtovnícke a ekonomické služby.  Aktívne komunikujeme s klientom počas účtovného roka, v období daňových a iných povinností. Informujeme klienta v prípade potreby a aj v dohodnutých cykloch. Poskytujeme ekonomické rady v podnikaní, kalkulácie, štatistiky, vypracovávame žiadosti k úverom, dotáciám a mnohé iné. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a prispôsobujeme naše služby požiadavkám zákazníka.

Daňové priznania

Vypracovanie daňových priznaní. Nemusíte si robiť starosti s vyplňovaním priznania. Spravíme to za Vás.

DPH priznania

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
​​

Ročné zúčtovania

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​​This is a great space to write long text about your company and your services. Yo

Interné smernice

Vypracovanie interných smerníc 

Vypracovanie zmlúv

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
​​

Vyhotovenie podkladov pre potreby bánk

 

Podklady ktoré sú potrebné napríklad pre získania pôžičiek, výsledky firmy, rôzne ukazovatele ...

Archivácia

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​​This is a great space to write long text about your company and your services. Yo

Inventúry

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to te

Dokumentácia transferového oceňovania

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
​​

Pomoc začínajúcim živnostníkom a s.r.o.

 

Ponúkame pomoc pri zakladaní živnosti alebo s.r.o.. Poradíme ako postupovať, čo treba vybaviť atď. Okrem toho vieme porovnať alebo poradiť čo je pre Vaše podnikanie výhodnejšie - živnosť alebo s.r.o.
​​

Ponúkame komplexné účtovnícke a ekonomické služby.  Aktívne komunikujeme s klientom počas účtovného roka, v období daňových a iných povinností. Informujeme klienta v prípade potreby a aj v dohodnutých cykloch. Poskytujeme ekonomické rady v podnikaní, kalkulácie, štatistiky, vypracovávame žiadosti k úverom, dotáciám a mnohé iné. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a prispôsobujeme naše služby požiadavkám zákazníka.

Jednoduché účtovníctvo

 

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.

Našim klientom spracovávame: peňažný denník, zápis účtovných prípadov, pokladničnú knihu, zápisy príjmov a výdavkov, knihu záväzkov a pohľadávok.

Poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstva pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo

 

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Naša spoločnosť sa špecializuje na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy.

V rámci našich služieb podvojného účtovníctva ponúkame: vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, pokladničnej knihy (v tuzemskej a cudzej mene), vedenie analytickej evidencie , vedenie evidencie odberateľských a dodávateľských faktúr, vedenie iných pomocných kníh (evidencia interných dokladov, evidencia pohľadávok a záväzkov), vedenie hmotného a nehmotného majetku, odpisy, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz DPH, kontrolný výkaz.

 

Poskytujeme pravidelné informácie o stave Vášho účtovníctva – prehľady účtovníctva, saldokonto pohľadávok a záväzkov, priebežný výsledok hospodárenia, informácie o výsledkoch podnikateľskej činnosti. Za našich klientov vypracovávame štatistické výkazy a účtovnú závierku.
​​

Mzdy a personalistika

 

Našim klientom ponúkame v mzdovej a personálnej agende poradentstvo v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod.

 

Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:

 

Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov. Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty. Prihlásime, prípadne odhlásime zamestnávateľa aj zamestnacov do príslušných registrov. Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov. Správne vypočítame mzdy. Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.

Pomoc začínajúcim živnostníkom a s.r.o.

 

Ponúkame pomoc pri zakladaní živnosti alebo s.r.o.. Poradíme ako postupovať, čo treba vybaviť atď. Okrem toho vieme porovnať alebo poradiť čo je pre Vaše podnikanie výhodnejšie - živnosť alebo s.r.o.
​​

Ekonomické poradenstvo

 

Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku, kvôli tomu ponúkame aj služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva.

 

V oblasti ekonomického poradenstva poskytujeme služby ako napríklad, vypracovanie finančných analýz, zostavíme ekonomickú analyze firmy, výsledku hospodárenia podľa požiadaviek klienta, poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy.

Poradíme vo finančných otázkach, kde a ako je možné v rámci zákonných možností ušetriť, optimalizovať a pod..
​​

Dokumentácia transferového oceňovania

Ponúkame spracovanie transferovej dokumentácie pre domáce aj zahraničné transakcie. Posúdenie rizika transferového oceňovania.

 

Návrh stratégie transferového oceňovania a daňové plánovanie. Spracovanie žiadosti o záväzné posúdenie transferových cien správcom dane. Zastupovanie pri komunikácií so správcom dane.
​​

Inventúry

 

Zisťujeme skutočné stavy majetku, vlastného imania, záväzkov v peňažných jednotkách atď. Účtovná jednotka si overuje, či skutočný stav majetku a záväzkov zodpovedá stavu v účtovníctve, ku dňu ku ktorému zostavuje účtovná závierka.

Interné smernice

Povinnosť vypracovať niektoré interné účtovné smernice ustanovuje priamo zákon alebo postupy účtovania, ale niektoré interné účtovné smernice si účtovné jednotky vytvárajú dobrovoľne podľa vlastných potrieb. Pomôžeme Vám s tým.

Daňové priznania

Nemusíte si robiť starosti s vyplňovaním priznania k dani z príjmu, k dani z motorových vozidiel, DPH. Spravíme to za Vás.

V prípade potreby Vás zastúpime pri konaniach s Finančnou správou.

Vyhotovenie podkladov pre potreby bánk

 

Pomôžeme Vám pri vyhotovení podkladov pre potreby bánk. Jedná sa o tabuľky, ktoré sú potrebné napríklad pre získanie pôžičiek, pravidelné monitorovanie činnosti spoločnosti, výsledky firmy, rôzne ukazovatele a prognózy.

Skladové hospodárstvo

 

Ponúkame vedenie skladov a skladového hospodárstva. Komplexný systém skladových pohybov viazaný na evidenciu skladových a materiálových kariet. Skladové pohyby sú tesne napojené na objednávkový a fakturačný modul.

Archivácia

 

Archivovanie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov vyžaduje zákon o účtovníctve, ako aj ďalšie zákony. napr.: zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnoém poistení, či zákon o DPH. Poradíme vám aké typy dokladov a koľko rokov je potrebné archivovať, po uplynutí zákonom stanoveného termínu, aj ako ich následne likvidovať.

bottom of page